மகான்கள், சித்தர்கள், நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், பாண்டவர்கள், நவக்கிரக நாயகர்கள் தினமும் அருளும் சுவடிகள்
சித்தர்கள் போற்றித் தொகுப்பு நூலை இலவசமாகப் பெற்றுக்கொள்ளத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
திரு.மணிவாசகம் 07957 132253 (UK) || 0044 7957 132253 (Outside UK)
Contact தொடர்பு
துர்முகி ஆண்டின் எதிர்காலப் பலன்கள்

Friday, December 2, 2016

Contact தொடர்பு

எம்மை கீழுள்ள இலக்கங்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். நன்றி
You may contact us on the following numbers. Thanks.

Mr.Kailasam (India)
0984 0063 510(India)
0091 984 0063 510 (Outside India)


Mr.Manivasagam (London)
07957 132253 (UK)
0044 7957 132253 (Outside UK)

If you have trouble contacting us, kindly SMS your details to this number 0044 7957 132253. We will call you back. Thanks.